Understöd och förmåner

STIPENDIUM UR BABAS FOND

Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik lediganslår stipendium att sökas för enskild gymnastikadministratör inom en FSG-förening. Personens namn bör nämnas i ansökan.

  • via Babas fond för en person som inom föreningen förtjänstfullt skött det administrativa arbetet. Stipendiesumman är 400 euro.

Motiverad ansökan sänds till FSG:s kansli, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors, eller per e-post till fsg@idrott.fi, senast den 28 februari 2019.

Eventuella förfrågningar kan riktas till FSG:s kansli, telefon 040-545 2260, e-post: fsg@idrott.fi

STIPENDIER FRÅN STIFTELSEN FÖR FINLANDSSVENSK GYMNASTIK

UTDELNINGEN TILL GYMNASTIKEN REFORMERAS

Senaste år inledde styrelsen för Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik ett reformarbete med syftet att förnya utdelningen av stipendier och understöd till gymnaster och entusiaster inom FSG.  

Behovet av reformer kom sig först och främst ur det positiva problemet att Stiftelsens placeringsportfölj ger möjligheter till större årlig utdelningen än de nivåer som hittills varit normala. Placeringsportföljen har med åren avkastat bra och vuxit till sig så att en höjning av utdelningen är möjlig. Portföljen är byggd på donationer som tillfallit Stiftelsen – de flesta för mycket länge sedan – med donatorernas uttryckliga önskan om att stöda gymnastiken på olika sätt.

Arbetsgruppen för ekonomi och understöd har tagit fram en modell som ska ligga som grund för den årliga utdelningen. Istället för en budgetera en fast summa ska Stiftelsen i fortsättningen rätta utdelningen efter avkastningen. I praktiken betyder det alltså att ett gott år i portföljen syns som ökad utdelning följande år, medan ett sämre år enligt samma logik resulterar i magrare utdelning.  

Stiftelsen har i många år understött aktiva och duktiga gymnaster, tränare, koreografer och domare med mindre summor för t ex utbildning, resor och evenemang. Trots att mottagarna har varit väl värda sina bidrag har målgruppen de facto varit rätt liten, och summorna som enskilda mottagare har fått har varit små. Det här önskar vi också på ändra på genom att bredda målgrupperna för understödet. Visionen är att frångå små understöd till enskilda individer och i stället stöda gymnastiken projektartat och långsiktigt och i samarbete med FSG:s styrelse. I Stiftelsen litar vi på att det är ni själva, och er representation i FSG-styrelsen, som bäst vet var understödet behövs. Alla beslut om utdelning bottnar i slutsändan i frågan: vad är det som får gymnastiken i Svenskfinland att må bra?

På grund av reformerna kommer Stiftelsen inte att utannonsera de sedvanliga stipendierna för kurser, träningsläger och tävlingar den här våren, med undantag för vissa specifika donatorers fonder. Stiftelsens understöd reformeras men försvinner självfallet inte – tvärtom är vår stora dröm att utdelningen fr.o.m. 2019 ska bli både större och mångsidigare än tidigare.  

Viveka Ahlskog

Ordförande 

Har du idéer eller frågor gällande understöd?

Ta gärna kontakt med Stiftelsen direkt eller via FSG:s kansli / Baba (baba@idrott.fi) 

Viking Line
OBS! Bokar du plats via FSG – använd kod 391037