Understöd och förmåner

SÖK FÖRENINGSSTÖD

DAGS ATT ANSÖKA OM FINLANDS SVENSKA IDROTTS FÖRENINGSSTÖD FÖR VERKSAMHET 2020

Ansökan om föreningsstöd för verksamhet 2020 har öppnat. Föreningsstöd kan beviljas för svenskspråkig idrottsverksamhet och projekt som främjar idrottsverksamhet på svenska (föreningar och förbund). Även i år prioriterar vi ansökningar där flera föreningar ingår för att öka samarbetet över föreningsgränserna och stöda utvecklingen av föreningsverksamheten. 

Tyngdpunktsområden 2020
  • Verksamhet som inspirerar och får fler att röra på sig enligt gällande rekommendationer.
  • Verksamhet som riktar sig till barn och unga, men även verksamhet för vuxna understöds.  
  • Verksamhet som utvecklar, utbildar och stärker idrottsföreningen så att den erbjuder bästa möjliga verksamhet för sina medlemmar. 
  • En inkluderande och öppen förening: det är lätt att komma med i föreningens utbildning-, förenings-, barn- och ungdomsverksamheten liksom motionsverksamhet.

Föreningen som beviljas föreningsstöd förutsätts följa Finlands Svenska Idrotts etiska principer dvs. ren idrott, rent spel, likabehandling och jämställdhet. Därtill bör verksamheten stöda en hållbar utveckling såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt.

Fr.o.m. 2020 kan även kostnader som hänför sig till projekt såsom köptjänster, hyror och arvoden/löner beviljas. Även kostnader för resor, läger och i viss mån även tävlingsverksamhet kan omfattas av föreningsstödet. Kostnader för traktering eller anskaffningar beviljas inte.

Ansökningstiden för föreningsstödet är 15.10-15.11.2019. Fördelningsförslaget utarbetas av kansliet på Finlands Svenska Idrott och behandlas av styrelsen på sitt möte i november. Samtliga sökande får svar efter att styrelsen behandlat förslaget och Finlands Svenska Idrott fått beslut om understödet av Svenska Kulturfonden.

Sök föreningsstöd här

RABATT PÅ TRÄNINGSKLÄDER

MainioSuomi erbjuder -20 % på bl.a. Crafts kläder och en möjlighet för föreningar att kostnadsfritt bygga upp egna webbutiker för försäljning av föreningskläder där föreningen får en kickback beroende på sin försäljning.

STIPENDIER FRÅN STIFTELSEN FÖR FINLANDSSVENSK GYMNASTIK

Utdelningen till gymnastiken reformeras

Senaste år inledde styrelsen för Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik ett reformarbete med syftet att förnya utdelningen av stipendier och understöd till gymnaster och entusiaster inom FSG.  

Behovet av reformer kom sig först och främst ur det positiva problemet att Stiftelsens placeringsportfölj ger möjligheter till större årlig utdelningen än de nivåer som hittills varit normala. Placeringsportföljen har med åren avkastat bra och vuxit till sig så att en höjning av utdelningen är möjlig. Portföljen är byggd på donationer som tillfallit Stiftelsen – de flesta för mycket länge sedan – med donatorernas uttryckliga önskan om att stöda gymnastiken på olika sätt.

Arbetsgruppen för ekonomi och understöd har tagit fram en modell som ska ligga som grund för den årliga utdelningen. Istället för en budgetera en fast summa ska Stiftelsen i fortsättningen rätta utdelningen efter avkastningen. I praktiken betyder det alltså att ett gott år i portföljen syns som ökad utdelning följande år, medan ett sämre år enligt samma logik resulterar i magrare utdelning.  

Stiftelsen har i många år understött aktiva och duktiga gymnaster, tränare, koreografer och domare med mindre summor för t ex utbildning, resor och evenemang. Trots att mottagarna har varit väl värda sina bidrag har målgruppen de facto varit rätt liten, och summorna som enskilda mottagare har fått har varit små. Det här önskar vi också på ändra på genom att bredda målgrupperna för understödet. Visionen är att frångå små understöd till enskilda individer och i stället stöda gymnastiken projektartat och långsiktigt och i samarbete med FSG:s styrelse. I Stiftelsen litar vi på att det är ni själva, och er representation i FSG-styrelsen, som bäst vet var understödet behövs. Alla beslut om utdelning bottnar i slutsändan i frågan: vad är det som får gymnastiken i Svenskfinland att må bra?

På grund av reformerna kommer Stiftelsen inte att utannonsera de sedvanliga stipendierna för kurser, träningsläger och tävlingar den här våren, med undantag för vissa specifika donatorers fonder. Stiftelsens understöd reformeras men försvinner självfallet inte – tvärtom är vår stora dröm att utdelningen fr.o.m. 2019 ska bli både större och mångsidigare än tidigare.  

Viveka Ahlskog

Ordförande 

Har du idéer eller frågor gällande understöd?

Ta gärna kontakt med Stiftelsen direkt eller via FSG:s kansli / Baba (baba@idrott.fi) 

FÖRMÅNER

Viking Line
OBS! Bokar du plats via FSG – använd kod 391037