FSG höstmöte

Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f.:s medlemsföreningar kallas till

H Ö S T M Ö T E             

Lördagen den 5 oktober 2019 kl. 19.00, Haltia, Nouxvägen 84, 02820 Esbo

  • stadgeenliga ärenden
  • stadgeändring (styrelsens möten)

Enl. förbundets stadgar har förening rätt att sända ombud med en (1) röst för varje påbörjat 25-tal medlemmar. Förening kan avge sina röster genom gemensam representant, varvid ett ombud kan inneha högst tre (3) fullmakter

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND r.f.

Monica Avellan, ordf.                             Barbara Åkerberg, sekr.

Barbara Åkerberg

Ekonomiansvarig

+358 40 545 2260
baba@idrott.fi

Kategorier:
Aktuellt