Motionens och idrottens gemensamma coronarekommendationer

Uppdatering 23.11.2020

Huvudstadsregionen har gått över i coronaepidemins samhällsspridningsfas. Enligt de senaste instruktionerna från coronakoordineringsgruppen (Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i södra Finland) har Gymnastikförbundet preciserat sina rekommendationer för motionsverksamhet inomhus i Helsingfors, Esbo och Vanda.

De regionala och lokala myndigheterna har möjlighet att vid behov göra regionala eller lokala beslut för att förhindra epidemins spridning. Beslut om eventuella begränsningar gällande utrymmen som används för hobbyverksamhet, gör varje kommun separat. Gymnastikföreningarna följer i sin verksamhet den egna kommunens och det egna sjukvårdsdistriktets instruktioner enligt gällande coronavirussituation.

Uppdaterade instruktioner för motionsverksamhet för över 20-åringar i huvudstadsregionen

I hobbyverksamhet inom lagsport och grenar med närkontakt avbryts verksamheten i de utrymmen som städerna upprätthåller fr.o.m. 23.11.2020 tre veckor framåt (till 13.12.2020).

Enligt instruktionerna arrangeras inte tävlingsverksamhet inom gymnastiken för över 20-åringar under i fråga varande tre veckor. Hobbygymnastiklag med över 20-åringar reser inte till evenemang eller tävlingar utanför sitt eget område. Också publiktillfällen med över 20 personer annulleras fr.o.m. 23.11 tre veckor framåt – detta gäller också t.ex. juluppvisningar (se nedan undantag gällande tävlingar för under 20-åringar).

Begränsningarna i huvudstadsregionen gäller inte grenarnas landslagsverksamhet, individuellt eller i grupper, tävlingsverksamhet på FM-nivå, division 1 nivå och yrkesmässig träning som strävar till den internationella toppen. Begränsningen gäller inte heller verksamhet, där deltagarnas säkerhetsavstånd verkligen kan bibehållas under hela träningen.

Gymnastikföreningarna kan fortsätta sin hobbyverksamhet för över 20-åringar i egna grupper, om man inom gruppen ser till att säkerhetsavstånd hålls och undviker träningsmoment, där man är i närkontakt. Denna instruktion gäller gruppmotion och övrig hobbyverksamhet för över 20-åringar inom gymnastikföreningarna i huvudstadsregionen, t.ex. redskapsgymnastik för vuxna eller grupper med dansant gymnastik för över 20-åringar. I dessa kan övningarna fortsätta om man följer säkerhetsavstånd och ortens coronainstruktioner.

Om man under ledda motionstimmar kan hålla säkerhetsavstånden och utrymmet är tillräckligt stort, kan det i gruppen vara över 10 personer. Också då bör man noggrant uppmärksamma hur man anländer till timmar och avlägsnar sig från timmar, hur man rör sig i övriga utrymmen, samt också ansiktsmasksinstruktioner.

Undantag – verksamhet för under 20-åringar

De nya begränsningarna i huvudstadsregionen berör inte under 20-åringar. Hobbyverksamhet för barn och unga kan fortsätta såsom tidigare om man uppmärksammar de allmänna coronainstruktionerna. Motions- och idrottsevenemang för under 20-åringar kan arrangeras, men utan publik.

Se också Olympiska kommitténs uppdaterade coronainstruktioner.

Uppdatering 20.11.2020

Huvudstadsregionen har gått in i coronaepidemins samhällsspridningsfas
Motionsgymnastik (också för över 20-åringar) kan i huvudstadsregionen fortsätta som normalt om man följer säkerhetsföreskrifterna. Säkerhetsavstånden bör kunna hållas under hela träningen. Speciell uppmärksamhet bör också fästas vid ankomst till träningar och avlägsnandet från träningar samt övrig trafik i utrymmena. Begränsningarna träder i kraft 23.11.2020 och är i kraft till 13.12.2020.
Begränsningarna berör inte hobbyverksamhet för barn och ungdomar.
Alla publiktillställningar med över 20 personer annulleras tre veckor framåt med början från 23.11. Detta gäller också t.ex. juluppvisningar. Tävlingar och evenemang för personer under 20 år kan arrangeras, men utan publik. Säkerhetsföreskrifterna bör följas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
THL:s helhetsuppskattning över epidemiläget

Uppdatering 12.11.2020

Enligt THL:s uppdatering från 11.11 har sjukvårdsdistriktens helhetsuppskattningar över epidemisituationen hållits desamma som för en vecka sedan: samma 7 områden är i accelerationsfasen och 14 på grundnivån, som 4.11. Av enskilda städer är Kouvola, Kuopio, Siilinjärvi och Rovaniemi i accelerationsfasen.

En specificering gällande vuxna hobbylag (över 20 år) som från ett område med accelerationsfas deltar med distans-/videoprestation i tävlingar: i tävlingar i estetisk truppgymnastik och dansant gymnastik kan man i en del fall förutom att delta med distans-/videoprestation delta också med inbandad prestation. Tävlingsarrangörerna instruerar i så fall deltagarna om detta.

Uppdatering 5.11.2020

Gymnastikförbundet rekommenderar att man följer med det egna områdets epidemifas på THL:s sidor. På THL:s karta visas epidemins faser enligt sjukvårdsdistrikt. Situationen kan variera stort inom sjukvårdsdistrikten. Dessutom ska man följa med den egna kommunens officiella information om vilken epidemifas som är på gång.

Gymnastikförbundet rekommenderar att man på områden med coronaepidemi i accelerationsfas (sjukvårdsdistrikt eller enskild stad inom sjukvårdsdistriktet) INTE i vuxen hobbyverksamhet (över 20 år) reser till gymnastiktävlingar eller -evenemang utanför det egna området. Deltagandet möjliggörs via distans/videoprestationer. Inom dem dansanta gymnastiken och estetisk truppgymnastik via live-videon, gällande Lumoevenemang via inbandningar. Gymnastikförbundet instruerar tävlingsarrangörerna separat gällande detta. De som deltar i tävlingar med videoprestationer betalar normal deltagaravgift. Om det i laget finns en enda person över 20 år, instrueras man att delta distans/via videoprestation. Om hemorten är i ett område med accelerationsfas och där arrangeras en tävling, kan man delta i den.

Gymnastikförbundet rekommenderar/instruerar, att man i områden med samhällsspridningsfas INTE arrangerar gymnastiktävlingar och -evenemang inom hobbygymnastiken. Instruktionerna träder i kraft 2.11.2020 och gäller tills vidare.
Hobbyverksamhet för barn och ungdomar är tillåten utan begränsningar om man följer säkerhetsföreskrifterna.  

Uppdatering 29.10.2020

Gymnastikförbundet har tillsammans med Olympiska kommittén och andra grenförbund arbetat ihop en gemensam rekommendation för vuxnas hobbyverksamhet i coronoaepidemins olika skeden. Läs rekommendationerna i sin helhet på finska här.

Motionen har en mycket stor betydelse för människans välmående. Vi agerar ansvarsfullt och följer rekommendationerna, så att smittan hålls under kontroll och vi kan upprätthålla motion och idrott. Det är viktigt att varje aktör inom föreningsverksamheten använder mask.

Hobbyverksamhet för barn och ungdomar är tillåten utan särskilda begränsningar om man följer säkerhetsföreskrifterna.

Med hobbyverksamhet för vuxna avses verksamhet för personer över 20 år. Med hobbylag avses lagsport som idkas i grupp. Inom gymnastiken finns det hobbylag för vuxna, som deltar i tävlingar och evenemang inom dansant gymnastik, estetisk truppgymnastik (över 18 år, hobby- och tävlingsserierna) och inom Lumo-evenemanget (uppvisningsgymnastik och dans).

Gymnastikförbundet rekommenderar/instruerar, att man inom hobbygymnastikverksamhet för vuxna från områden (sjukvårdsdistrikt) i coronaepidemins accelerationsskede INTE reser till gymnastiktävlingar eller -evenemang utanför det egna området. Möjlighet till deltagande per distans/videoutförande ges. Inom dansant gymnastik och estetisk truppgymnastik med live-videon, inom Lumo-evenemanget med inbandat uppträdande. Gymnastikförbundet informerar tävlings- och evenemangsarrangörer närmare om detta. De som deltar med videoprestationer i tävlingar betalar normal deltagaravgift. Om det i laget/gruppen finns ens en enda person över 20 år, instrueras man att delta per distans/videoprestation. Om hemorten är i ett område i accelerationsskede, och där arrangeras en tävling, kan man delta.

Gymnastikförbundet rekommenderar/instruerar, att man i områden i coronaepidemins samhällsspridningsfas (sjukvårdsdistrikt) INTE arrangerar gymnastiktävlingar och -evenemang mellan hobbylag.

Instruktionerna träder i kraft 2.11.2020 och är i kraft tills vidare.

I accelerationsskedet minimeras närkontakter genom att anpassa hobbygruppernas verksamhet. Konditionsgymnastik etc. kan arrangeras genom att man följer ansvarsfullt arrangemang, säkerhetsavstånd och andra säkerhetsåtgärder. I samhällsspridningsfasen minimeras kontakterna starkt och hobbyn begränsas till den egna lilla hobbygruppen eller -laget. Vuxna hobbylag kan vid behov öva sk. genomgångar användande sig av ansiktsmask.

Gymnastikförbundet följer Olympiska kommitténs och grenförbundens allmänna linjedragningar. Om den lokala myndighetens linjedragningar inte är lika strikta, rekommenderar/instruerar vi att man följer dem.

Olympiska kommitténs och grenförbundens gemensamma allmänna rekommendationer för vuxnas hobbyverksamhet under coronaepidemins olika skeden

Uppdatering 23.10.2020

Gymnastikförbundet rekommenderar, att arrangörer av gymnastiktävlingar och -evenemang
* förutsätter att publiken använder ansiktsmask
* skaffar ansiktsmasker till alla sina aktörer, bl.a. domare och funktionärer/frivilliga
* vid eventuella fall av smitta och exponering följer de instruktioner myndigheterna gett

Uppdatering 19.10.2020

Om du fått ett meddelande om exponering via Coronablinkern, följ hälsovårdens instruktioner:
Hälsovårdens instruktioner till dem som fått meddelande om exponering via Coronablinkern

Uppdatering 15.10.2020

Gymnastikförbundet följer Finlands regerings, Institutet för hälsa och välfärds, social- och hälsovårdsministeriets, undervisnings- och kulturministeriets och utrikesministeriets linjedragningar.

På Statsrådets sidor har det 15.10 publicerats information om, att regeringen gör ett principbeslut gällande sina publicerade rekommendationer för att förhindra coronavirusets spridning, under statsrådets session nästa vecka (vecka 43).

Enlig smittskyddslagen har regionförvaltningsmyndigheterna beslutanderätt i den rådande situationen. På grund av detta följer Gymnastikförbundet med regionförvaltningsmyndigheternas möjliga kommande beslut (vecka 43 eller senare) och uppdaterar sina anvisningar enligt regionförvaltningsmyndigheternas beslut.

På Olympiska kommitténs sidor finns redan nu uppdaterad information, som gäller hela idrottsfältet och som också Gymnastikförbundet rekommenderar att följs.

Tilläggsuppgifter på Statsrådets, THL:s och Regionförvaltningsverkets sidor.

Uppdatering 12.10.2020

Dessa instruktioner har uppgjorts för att göra det lättare för evenemangs- och tävlingsarrangörer att uppmärksamma vilka specialarrangemang som behövs gällande Covid-19 virus. Målet med instruktionerna är att tryggt ur alla aktörers synvinkel kunna arrangera gymnastiktävlingar/ -evenemang: idrottare/deltagare, tränare, domare, frivilliga, åskådare, samarbetspartners o.s.v.

Finlands Gymnastikförbund följer myndigheternas instruktioner och uppdaterar sina instruktioner vid behov. Arrangörsföreningen bör följa myndigheternas instruktioner och också bekanta sig med regionförvaltningsverkens regionala instruktioner.

Uppdatering 12.10.2020
Idrottsföreningarna och föreningsaktörerna har en ansvarsfull roll. Tack för gott, ansvarsfullt arbete under epidemin – vi fortsätter på samma sätt.
På idrottsplatserna och i föreningsverksamheten är det viktigt att iaktta noggrannhet och följa alla hälsosäkerhetsanvisningar.
* Vid träningar och i samband med tävlingstillfällen för barn och unga finns det med endast idrottare, tränare och behövliga funktionärer.
* Ansiktsskydd används alltid då det är möjligt. Var uppmärksam på instruktionerna gällande användningen av ansiktsskydd.
* Vid träningsverksamhet inomhus tillåts inte publik.
* Man får inte delta i verksamheten om det finns tecken på sjukdomssymptom.
* Tillåtet maximipersonantal gällande evenemang/utrymme/verksamhetsställe bör ovillkorligen följas.
* Omklädningsrum och duschutrymmen rekommenderas stängas eller användningen begränsas.
* Man fäster speciell vikt vid handhygienen. Händerna tvättas före och efter träningen. Det rekommenderas att det finns handdesinfektionsmedel under träningarna.

Uppdatering 12.10.2020
Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer
påminner om betydelsen av en ansvarsfull idrottsverksamhet under corona-tider. Idrottsföreningarna och -organisationerna är i en central roll då det gäller en garanterad fortlöpande verksamhet. Detta kräver att coronaföreskrifterna följs. Städernas instruktioner för en hälsosäker verksamhet:
* Förutom skyltar och annonser visar också personalen människor hur de ska agera säkert.
* Man deltar inte i verksamheten om man har minsta lilla tecken till symptom. Så här agerar man också då det är frågan om ett viktigt framträdande eller en viktig match.
* För över 15-åringar rekommenderas starkt ansiktsskydd inomhus alltid, då det är möjligt. T.ex. är det vid idrottsprestationer ofta omöjligt att använda ansiktsskydd, men ansiktsskyddet ska bäras då man kommer till platsen, då man byter kläder eller väntar på sin egen tur.
* Alla deltagare tvättar sina händer då de kommer inomhus. Förutom detta finns handdesinfektionsmedel alltid tillgängligt. Om bådadera påminner man regelbundet.
* Redskap desinficeras alltid före och efter användning.
* Säkerhetsavstånd hålls i alla situationer, t.ex. på läktare och på bytesbänken.
* Grupper blandas sinsemellan så litet som möjligt.

Uppdatering 9.10.2020
Västra och inre Finlands regionförvaltningsverk förbjuder enligt smittskyddslagen i kommunerna på Vasa sjukvårdsdistrikts område alla publiktillställningar, både inne och ute, och alla allmänna möten där mer än 10 (tio) personer deltar. Bestämmelsen är i kraft under tiden 12.10-31.10.2020.

Uppdatering 24.9.2020
Ni uppmärksammar väl THL:s starka rekommendation på de områden, som har ett accelererande smittoläge, att under evenemang inomhus använda ansiktsskydd. Ni uppmärksammar väl också THL:s direktiv om hur ansiktsskydd lämpar sig för barn.

Uppdatering 10.9.2020
Vi rekommenderar starkt användning av ansiktsskydd i situationer, där det inte är möjligt att garantera säkerhetsavstånd. Gymnasterna kan inte använda ansiktsskydd vid träningar eller tävlingsprestationer. Tränarna kan inte använda mask då de fysiskt assisterar i en del gymnastikgrenar. I alla andra situationer rekommenderas ansiktsskydd vid tävlingar för alla (idrottare, tränare, frivilliga, funktionärer, domare, åskådare), då säkerhetsavstånd inte kan garanteras. Användning av ansiktsskydd rekommenderas speciellt i trånga omklädningsrum, i hallarnas korridorer och i domarutrymmen.

Uppdatering 28.8.2020: Regionförvaltningens linjedragning fr.o.m. 1.9.2020
Enligt Regionförvaltningsverkens nyaste beslut (24.8.2020) övergår fr.o.m. 1.9.2020 de gamla rekommendationerna till att bli förutsättningar för arrangerande av publikevenemang och allmänna möten med fler än 50 personer. Evenemang med över 50 personer kan ordnas inomhus och i begränsade utrymmen utomhus då evenemangsarrangören kan garantera deltagarnas säkerhet. Säkerheten säkras genom att följa THL:s direktiv. I direktiven förutsätts bl.a. att evenemangsarrangören kan säkra en möjlighet till 1-2 meters säkerhetsavstånd för att undvika närkontakter, att man i eventuella köer ska påminna om och hjälpa människor att hålla säkerhetsavstånden, att deltagarna ska instrueras om säkerhetsavstånden och god handhygien samt att man ska erbjuda möjlighet för handtvätt. En övre gräns för antalet deltagare i evenemang har inte  begränsats. Evenemang i olika storlek kan fortsättningsvis arrangeras, om man tar hand om deltagarnas säkerhet enligt THL:s och UKM:s direktiv.

Allmänna instruktioner som berör alla (evenemangsarrangören är förpliktigad att informera om dessa instruktioner till deltagarna)

 • deltag endast helt frisk, d.v.s. vid minsta symptom, bli hemma och gå på test
 • tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten
 • om du måste hosta eller nysa, hosta/nys i din ärm eller i armvecket
 • undvik att röra ditt ansikte med dina händer
 • undvik onödig fysisk kontakt; inga handskakningar eller kramar
 • sträva i alla situationer till åtminstone en meters (1-2 m) säkerhetsavstånd
 • använd enbart egen personlig dryckesflaska, handduk etc.

Att uppmärksamma på evenemangsplatsen gällande hygien och säkerhetsavstånd

 • utred och överväg hur många deltagare och åskådare som är säkert att ta in i fråga varande utrymme och begränsa antalet vid behov
 • maximimängd deltagare i samband med anmälan. Uppgör en plan för alla aktörer, för att garantera säkerhetsavstånden under evenemanget
 • domarnas placering på tävlingsområdet
 • platser på läktarna t.ex. föreningsvis, så att grupperna inte blandas ihop
 • idrottarnas/deltagarnas inmarsch och prisutdelningar
 • undvik onödig fysisk kontakt; inga handskakningar eller kramar t.ex. vid prisutdelningar
 • se till att alla aktörer har tillräcklig tillgång till handdesinficeringsmedel
 • gemensamma dryckesflaskor är förbjudna
 • håll mellandörrar (t.ex. omklädningsrummens dörrar) öppna så mycket som möjligt, så att man inte behöver röra vid handtagen
 • håll antalet aktörer under evenemanget på behövlig miniminivå
 • anmälan av gruppen på plats görs av enbart kontaktperson/gruppledare, den övriga gruppen väntar ute
 • arrangera evenemangets palavrer (t.ex. domarpalavrer) i utrymmen där det är möjligt att följa säkerhetsavstånd (inne/ute, i mindre grupper)
 • se till att redskap och mattornas beröringsställen efter övning/prestation rengörs, reservera för detta tillräckligt med tid, arbetsredskap och -material.
 • Hänvisa media till egna rutter och arbetsstationer, uppmärksammande av säkerhetsavstånd, intervjuer ordnas ute.
 • uppskatta de frivilligas behov av skyddsåtgärder enligt uppgift (masker, handskar o.s.v.)

Att uppmärksamma i omklädningsrummen

 • fäst speciell uppmärksamhet vid tillräckliga säkerhetsavstånd samt hygien
 • städa och desinficera omklädningsrum och WC utrymmen före evenemanget, och vid behov under evenemanget
 • reservera tillräcklig mängd handdesinficeringsmedel i omklädningsrummen
 • reservera tillräcklig mängd handtorkningsservetter (engångs) eller en handduk som fungerar med rulle, där var och en kan torka sina händer i en egen ren del av handduken

Att uppmärksamma vid matservering

 • ordna utrymmet med hänsyn till säkerhetsavstånd, placera bord och stolar med tillräckligt stort avstånd
 • uppgör på förhand klara direktiv för genomförandet av en säker matservering bl.a:
  – alltid tvätta händerna innan matserveringen
  – håll säkerhetsavstånden vid köande
 • sträva efter att schemalägga matserveringen gruppvis så att säkerhetsavstånd uppmärksammas och rusning undviks
 • sträva efter att man kommer till serveringen genom en annan dörr än den man avlägsnar sig genom
 • se till att serveringsstället hålls snyggt och att det finns tillräckligt med handdesinficeringsmedel

Att uppmärksamma vid resande

Gymnastikförbundet rekommenderar att man inte deltar i internationella tävlingar eller evenemang, undantag är värdetävlingar och förberedande tävlingar för uttagning till Tokyos olympiska spel

 • lägg speciell vikt vid handhygienen, undvik att röra med händerna i bl.a. dörrhandtag eller räcken
 • desinficera händerna alltid då du stiger in i ett fortskaffningsmedel och då du avlägsnar dig, också vid eventuella paus-/ eller stoppställen
 • fyll enbart varannan plats vid resa i gemensam buss om möjligt
 • vid flygresor, följ hälsomyndigheternas och flygbolagens separata instruktioner
 • vid båtresor, håll tillräckligt säkerhetsavstånd i hyttarrangemangen (max 2 personer i en hytt)
 • vid hotellreservering, håll tillräckligt säkerhetsavstånd vid logiarrangemangen (max 2 personer i ett rum)
 • gällande resande, följ myndigheternas direktiv, också gällande karantänsbestämmelser

Publikens säkerhet

 • före evenemanget och vid biljettförsäljningen instruera klart, att sjuk eller med symptom får man inte komma till evenemanget
 • evenemangsarrangören är förpliktigad att under evenemanget uppvisa THL:s färdiga planscher för publiken
 • beskriv i säkerhetsplanen ett begränsat intag av publik på evenemangsplatsen
 • uppmärksamma i planen följandet av säkerhetsavstånd speciellt gällande:
       * ledande/guidande av publiken till sittplatser, följande säkerhetsavstånd (min 1 m)
          – personer från samma familj får sitta bredvid varandra
       * organiserande av eventuella försäljningsställen och säkrandet av hygien där
       * vid försäljningsställen och biljettförsäljning kortbetalning (eller jämna pengar)
       * tillräckligt med WC utrymmen och deras renlighet
       * avlägsnandet från evenemangsplatsen vid behov stegvis
       * följandet av säkerhetsavstånd i alla situationer

Om det upptäcks coronasmitta i föreningen/laget

 • om det i laget konstateras coronasmitta, följ i första hand myndigheternas instruktioner
 • myndigheterna ansvarar för att smittokedjorna spåras
 • koncentrera kommunikationen till en utsedd ansvarsperson
 • informera evenemangets arrangör om det konstaterade smittfallet.

Kontaktpersoner/gruppledare

 • instruera dessa att ta hand om informationen inom gruppen och att se till att tidtabellen håller
 • påminn om den viktiga rollen i att förverkliga alla förhållningsmodeller/råd
 • poängtera att ta kontakt, om det finns frågor eller behov att precisera instruktionerna

Bekanta dig med Finlands Gymnastikförbunds coronainstruktioner inför höstens föreningsverksamhet

Läs också på Regionförvaltningsverkets sidor ofta ställda frågor

Barbara Åkerberg

Ekonomiansvarig

+358 40 545 2260
baba@idrott.fi

Kategorier:
Aktuellt