Coronarekommendationer

Uppdatering 5.3.2021: Undantagsförhållandenas påverkan på gymnastikverksamheten

Gymnastikförbundet har tillsammans med andra grenförbund och Olympiska kommittén dragit riktlinjer för coronainstruktionerna enligt de instruktioner myndigheterna har gett. I detta nyhetsbrev har motionens och idrottens gemensamma coronarekommendationer samlats, och dessa följer också Gymnastikförbundet.
Enligt dessa rekommendationer, instruktioner och instruktioner via väsentliga länkar är det möjligt att fortsätta gymnastikföreningarnas verksamhet och säker hobbyverksamhet i det rådande coronavirusläget.

Gymnastikförbundets instruktioner uppmärksammar förändringen i smittskyddslagen och statsrådets principbeslut (25.2) och påverkan på de begränsningar som gäller utrymmen och hobbyverksamhet. Slutliga beslut, som bör följas i verksamheten, gör alltid den behandlande och förberedande eller lokala myndigheten.

Vi följer med situationen dagligen och instruktionerna uppdateras vid behov. Gymnastikföreningarna rekommenderas följa med de regionala och lokala (regionförvaltning, kommuner, städer, kommunsammanslagningar) myndigheternas beslut och instruktioner.

Idrottens coronainstruktioner:

Läs de uppdaterade instruktionerna för säker hobbyverksamhet i Olympiska kommitténs gemensamma coronainstruktioner för idrotten. Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun – Olympiakomitea päivitetyt tiedot (den färskaste informationen publicerad 5.3.2021)

Gymnastikförbundets specifikationer till Olympiska kommitténs instruktioner 5.3.2021

Stängning 8-28.3.2021 (på områden med samhällsspridningsfas och accelerationsfas)            

Verksamhet för barn och unga 8-28.3.2021 på områden med coronaepidemins accelerations- eller samhällsspridningsfas (sjukvårdsdistrikt):

Verksamhet för över 12-åringar (2007 födda eller äldre) inomhus, då deltagarantalet är över 10, och utomhus, då deltagarantalet är över 50, avbryts senast 8.3 för tre veckor fram till 28.3.

För 2008 födda och yngre kan träningar arrangeras om man uppmärksammar hälsosäkerheten.

I grupper där det gymnastiserar både före och efter 2008 födda, kan i salen samtidigt träna endast de som är födda 2008 eller senare.

Instruktioner för gymnastikträningarna: gymnastikträningarna måste förverkligas hälsosäkert
* träningen förverkligas utan fysiska kontakter
* mellan deltagarna hålls ett 2 meter långt säkerhetsavstånd
* ledare, tränare och över 12 år fyllda deltagare använder ansiktsmask, om personen i fråga inte har hälsohinder till att använda ansiktsmask. Ansiktsmask förutsätts vid alla andra situationer än under idrottsprestationen.
* grupperna samlas alltid i samma sammansättning och varje gång skrivs alla deltagare upp
* deltagarna instrueras i rätt hand- och hostningshygien samt ett rätt sätt att handla då man får symptom, samt att söka sig till coronatestning.
* gymnastikverksamhet för över 12-åringar förverkligas i högst 10 personers grupper inomhus och utomhus i högst 50 personers grupper
* andra instruktioner gällande hälsosäkerhet (se Olympiska kommitténs instruktioner)

Timinnehåll för gymnastikträningar på distans under coronatiden finns på Solid Sport och tips för barn- och ungdomsledare på Instagram ”laadukaslastenohjaus”.

Specificeringar till coronarekommendationerna 1.3.2021
Finlands Gymnastikförbund (Suomen Voimisteluliitto)

Stängning 8-28.3.2021 (i områden med samhällsspridningsfas och accelerationsfas). Notera den egna kommunens och regionförvaltningsverkets beslut och instruktioner gällande tidpunkten för begränsningen. Till exempel börjar begränsningarna i en del kommuner i Nyland redan 1.3.

För 2008 födda och yngre kan träningar arrangeras om man uppmärksammar hälsosäkerheten. För 2007 födda och äldre avbryts verksamheten under stängningen 8-28.3.2021.
D.v.s. gällande grupper där det gymnastiserar både före och efter 2008 födda, kan endast de födda 2008 eller senare träna i salarna, för de andra rekommenderas att man arrangerar distansträning.

Under stängningen tillåtet att träna:

Landslagsgymnaster, som tränar inför internationella värdetävlingar (EM och VM) samt till nordiska mästerskap i artistisk gymnastik, kan träna under stängningen. Gymnasten/laget bör ha en realistisk möjlighet att få en representationsplats i grenens värdetävling. Följ direktiv från de lokala regionförvaltningsverken och kommunerna.

Träningarnas innehåll bör förverkligas hälsosäkert, med säkerhetsavstånd. Under träningarnas tas endast oundvikliga kontakter i gemensamma rörelser.

Södra Finlands regionförvaltningsverk har den 26.2.2021 beslutat att verksamhet i privata utrymmen inomhus kan arrangeras för maximalt 10 personer. Gymnastikförbundet rekommenderar att man inte under stängningen arrangerar verksamhet för andra än 12-åringar eller yngre, samt för gymnaster som siktar på deltagande i internationella tävlingar.

Gymnastikförbundets coronainstruktioner har uppdaterats i enlighet med Finlands regerings nyaste linjedragningar från 25.2.2021.

Gymnastikförbundet har tillsammans med andra grenförbund och Finlands olympiska kommitté, på basen av myndigheternas instruktioner, beslutat följande gällande gymnastikens tränings-, läger- och tävlingsverksamhet. Förbundet följer myndigheternas instruktioner och ändrar sina instruktioner vid behov.

Finlands regering har informerat om att Finland i bekämpningen av coronaviruset 25.2.2021 övergår till epideminivå två och är på väg att ta i bruk undantagstillstånd.

Detta betyder att senast 8.3.2021 stängs gymnastikverksamheten för över 12-åringar (högstadieelever och äldre) i områden med samhällsspridningsfas och accelerationsfas för tre veckor framåt till 28.3. Under denna tid ordnar inte heller förbundet läger eller tävlingar. Distanstävlingar och kvalificeringstävlingar inför värdetävlingar är möjliga att arrangera om man uppmärksammar begränsningarna. Gymnastikutbildning kan arrangeras i sjukvårdsområden på basnivå samt som distansutbildning.

Instruktioner för gymnastikverksamheten

Gymnastikträningarna bör planeras så att all träning om möjligt förverkligas med säkerhetsavstånd. Kontakter (t.ex. stöd, lyft, övning i formationer) minimeras. Föreningarna ger om så begärs en träningsplan till kommunen, där man verifierar att en säker träning kan genomföras.

Regionförvaltningsverken ger instruktioner om närmare åtgärder områdesvis.
Gymnastikföreningarna rekommenderas följa de lokala myndigheternas instruktioner.

De färskaste förändringarna i idrottens gemensamma instruktioner:
*
Tävlingar och matcher arrangeras inte för barn och ungdomar, och man åker inte till evenemang, matcher eller tävlingar utanför sitt eget sjukvårdsdistrikt. När tävlingsverksamheten kan starta på nytt avvägs separat, verksamheten startar åtminstone inte före 28 mars. Virtuellt arrangerad tävlingsverksamhet är möjlig.

*Närkontakt mellan personer som deltar i verksamheten bör verkligen undvikas, då över 10 deltagare inne och över 50 deltagare på begränsade utrymmen ute deltar i verksamheten. Med närkontakter avses fysisk kontakt eller umgänge ansikte mot ansikte i samma utrymme på under två meters avstånd över 15 minuter.

Verksamhet för barn och ungdomar 8-28.3.2021 i områden (sjukvårdsdistrikt) där coronaepidemins accelerations- och samhällsspridningsfas råder:
*Verksamhet för personer över 12 år (högstadieelever och äldre) avbryts senast 8.3. för tre veckor fram till 28.3.

För områden (sjukvårdsdistrikt) i coronaepidemins samhällsspridningsfas och accelerationsfas gäller dessutom följande rekommendationer:

Hobbyverksamhet för vuxna:
*Med hobbyverksamhet för vuxna avses verksamhet för personer över 20 år
*Hobbyverksamhet för vuxna, samt match-, tävlings- och serieverksamhet på hobbynivå, avbryts i alla grenar.
*I hobbyverksamhet för vuxna reser man inte till matcher och tävlingar utanför sitt eget område (sjukvårdsdistrikt).

Tävlings- och toppidrott för vuxna:
*Med tävlings- och toppidrott för vuxna avses grenarnas landslagsverksamhet, verksamhet på FM- och division-1 nivå samt motsvarande verksamhet på nationell nivå inom fotboll, innebandy och ishockey, samt grenträning på professionell nivå som strävar till internationell topp inom grenen.
*Träning på tävlings- och toppnivå förverkligas i den egna lilla gruppen eller laget.
*Kvalificeringsmatcher inför EM och VM för vuxna samt tävlingar på FM- och division-1 nivå samt motsvarande verksamhet på nationell nivå inom fotboll, innebandy och ishockey arrangeras utan publik.

Verksamhet för barn och ungdomar
*Verksamheten sker inom den etablerade gruppen och baserar sig på förhandsanmälan.
*I verksamheten fäster man vikt vid att minimera närkontakter.
*I större utrymmen kan flera grupper fungera, dock så att grupperna sinsemellan inte är i kontakt med varandra.
*Verksamhetens arrangör ansvarar för övervakning av gruppstorleken och uppföljning av att instruktioner följs.
*Ledare och deltagare fyllda 12 år använder ansiktsmask, om personen inte av hälsoskäl har hinder för det. Ansiktsmask förutsätts vid alla andra tillfällen förutom vid själva idrottsprestationen.
*Användning av omklädningsrum och duschutrymmen begränsas till det minimala.
*Personer som hämtar deltagare till träningen, såsom föräldrar, kommer inte in i utrymmena. Då det gäller barn under skolåldern kan man införa specialarrangemang.

Barbara Åkerberg

Ekonomiansvarig

+358 40 545 2260
baba@idrott.fi

Kategorier:
Aktuellt